Az Adatkezelő bemutatása (Kik vagyunk?)

Társaságunk neve: SMARTLEX Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaságunk vagy az Adatkezelő)
Székhelyünk: 3300 Eger, Törvényház út 13. fszt. 1.
Társaságunk képviseletére jogosult: Nagy Márton ügyvezető és Dr. Pető Balázs
A képviseletre jogosult elérhetősége: info(kukac)smartlex.hu; +36 30 947 7211
Társaságunk adatvédelmi tisztviselő (DPO) megbízására nem köteles.

Miért készült ez a tájékoztató?

A regisztráció során olyan adatokat ad meg részünkre, amelyek személyes adatoknak minősülhetnek. A személyes adatokat minden esetben az érintettek tájékoztatását követően kezeljük.

Mi a célja a tájékoztatásnak?

A tájékoztatás célja, hogy e dokumentumban bemutassuk az érintetteknek a regisztrációval összefüggésben, www.smartlex.hu weboldalon keresztül megvalósuló adatkezelési tevékenységünk során tudomásunkra jutott személyes adatok kezelését, továbbá rendelkezésükre bocsássuk az adatkezelés legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó információkat.

A tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: az Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően készült el. A fogalmak értelmezésénél a fenti jogszabályokban foglalt értelmező rendelkezések az irányadóak.

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatkezelés során?

Az adatkezelési tevékenységeink során tiszteletben tartjuk az érintettek személyhez fűződő jogait, amelynek során azokat a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kezeljük. Erre tekintettel garantáljuk a GDPR-ben és az Infotv-ben, mindezeken túl pedig a konkrét adatkezeléseket érintő ágazati jogszabályokban foglaltak érvényre juttatását.

Adatai biztonságát a következők szerint garantáljuk: minden személyes adat a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelmet fordítunk a személyes adatok bizalmasságának (confidentiality), sértetlenségének (integrity) és rendelkezésre állásának (availability) biztosítása érdekében (ún. CIA-elv).

Az érintett jogai

Amennyiben Adatkezelő (jelen esetben Társaságunk) az Ön személyes adatait kezeli, úgy azzal összefüggésben a következő jogok illetik meg:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Érintettként Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e személyes adatainak kezelése. Amennyiben az adatkezelés folyamatban van, úgy jogosult arra is, hogy hozzáférést kapjon

  1. a kezelt személyes adatokhoz,
  2. az kezelt adatok kategóriáihoz,
  3. az adatkezelés(ek) céljaihoz,
  4. az adatkezelés(ek) címzettjeihez vagy a címzettek kategóriáihoz, akikkel a személyes adatokat az adatkezelő közölte, vagy közölni fogja, valamint
  5. a személyes adatok tervezett tárolásának időtartamához, vagy – amennyiben ez nem lehetséges – az időtartam meghatározásának szempontjaihoz.

A fentieken túl jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá az adatkezelő tájékoztassa a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogáról. 

Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat. 

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben

  1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy
  2. az adatkezelés jogellenes

és

az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége az érintett személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez akkor (ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen) a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés

  1. az adatkezelő, vagy
  2. egy harmadik fél

jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Az Adatkezelő a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adathordozhatósághoz való jogAz érintett jogosult a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta,

ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez megadott hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul

és az adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben érintett élni kíván a fenti jogosultságaival, úgy az azok végrehajtására nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónap.

Az adatkezeléssel összefüggő jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy személyes adatait kezeljük, javasoljuk, hogy először keressen meg bennünket panaszával, amelyet minden esetben megvizsgálunk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy Társaságunk kezeli az Ön személyes adatait, vagy nem kíván nálunk panaszt tenni, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségei vannak:

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Ön jogosult arra, hogy amennyiben álláspontja szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1363 Budapest, Pf.: 9.
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Tel.: 06 1/391-1400
Fax: 06 1/391-1410

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekekwebcím alatt érheti el. 

A supporting szolgáltatásra való regisztrációval összefüggő egyedi adatkezelési tájékoztató

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?

Az érintett személyes adatainak kezelésének célja a későbbi szerződéskötést előkészítendő regisztráció, amely alapján árajánlatot tudunk adni a regisztráló szervezetnek.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

A kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelése során személyes adatként az érintett neve és az érintett elérhetőségére vonatkozó adatok (pl. e-mailcím vagy telefonszám) kerülhetnek kezelésre (abban az esetben ha a fenti adatok nem minősülnek közérdekből nyilvánosnak).

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz?

A kezelt személyes adatokhoz társaságunk ügyvezetője, adminisztrátora, vezető adatvédelmi tanácsadója és vezető trénere, továbbá a tárhelyszolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozó férhet hozzá.

Meddig tart a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelése a szerződés megkötéséig, ennek hiányában legkésőbb a regisztrációtól számított hatvan napig tart. A GDPR 6. cikk a) pontja szerinti hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok a fentiektől függetlenül, haladéktalanul törlésre kerülnek.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A jelen adatkezelési művelet során az Adatkezelő adatfeldolgozó (tárhelyszolgáltató) közreműködését veszi igénybe.

Az adatfeldolgozó adatai:

Az adatfeldolgozó megnevezése, alapvető adatai:

Magyar Hosting Kft. ( H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; képviseli: Adolf Szilveszter Attila; cégjegyzékszám: 01-09-968314)

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Postai levelezési cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Email: info@mhosting.hu
Telefon: +36 1 700 2323
Honlap: www.mhosting.hu

Eger, 2020. november

Close Menu