Az Adatkezelő bemutatása (Kik vagyunk?)

Társaságunk neve: SMARTLEX Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaságunk vagy az Adatkezelő)
Székhelyünk: 3300 Eger, Törvényház út 13. fszt. 1.
Társaságunk képviseletére jogosult: Nagy Márton ügyvezető és Dr. Pető Balázs
A képviseletre jogosult elérhetősége: info(kukac)smartlex.hu; +36 30 947 7211
Társaságunk adatvédelmi tisztviselő (DPO) megbízására nem köteles.

Miért készült ez a tájékoztató?

Honlapunk olyan funkciókat és felületeket, aloldalakat tartalmaz, amelyeken keresztül az érintettek személyes adatainak kezelésére kerülhet sor.
Érintett bárki lehet, akinek személyes adatait a fentiek szerint kezeljük.

Mi a célja a tájékoztatásnak?

A tájékoztatás célja, hogy e dokumentumban bemutassuk az érintetteknek a www.smartlex.hu weboldalon keresztül megvalósuló adatkezelési tevékenységünk során tudomásunkra jutott személyes adatok kezelését, továbbá rendelkezésükre bocsássuk az adatkezelés legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó információkat.

A tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: az Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően készült el. A fogalmak értelmezésénél a fenti jogszabályokban foglalt értelmező rendelkezések az irányadóak.

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatkezelés során?

Az adatkezelési tevékenységeink során tiszteletben tartjuk az érintettek személyhez fűződő jogait, amelynek során azokat a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kezeljük. Erre tekintettel garantáljuk a GDPR-ben és az Infotv-ben, mindezeken túl pedig a konkrét adatkezeléseket érintő ágazati jogszabályokban foglaltak érvényre juttatását.

Adatai biztonságát a következők szerint garantáljuk: minden személyes adat a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelmet fordítunk a személyes adatok bizalmasságának (confidentiality), sértetlenségének (integrity) és rendelkezésre állásának (availability) biztosítása érdekében (ún. CIA-elv).

Az érintett jogai

Amennyiben Adatkezelő az Ön személyes adatait kezeli, úgy azzal összefüggésben a következő jogok illetik meg:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Érintettként Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e személyes adatainak kezelése. Amennyiben az adatkezelés folyamatban van, úgy jogosult arra is, hogy hozzáférést kapjon

 1. a kezelt személyes adatokhoz,
 2. az kezelt adatok kategóriáihoz,
 3. az adatkezelés(ek) céljaihoz,
 4. az adatkezelés(ek) címzettjeihez vagy a címzettek kategóriáihoz, akikkel a személyes adatokat az adatkezelő közölte, vagy közölni fogja, valamint
 5. a személyes adatok tervezett tárolásának időtartamához, vagy – amennyiben ez nem lehetséges – az időtartam meghatározásának szempontjaihoz.

A fentieken túl jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá az adatkezelő tájékoztassa a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogáról. 

Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat. 

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy
 2. az adatkezelés jogellenes

és

az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége az érintett személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez akkor (ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen) a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés

 1. az adatkezelő, vagy
 2. egy harmadik fél

jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Az Adatkezelő a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta,

ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez megadott hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul

és az adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben érintett élni kíván a fenti jogosultságaival, úgy az azok végrehajtására nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónap.

Az adatkezeléssel összefüggő jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy személyes adatait kezeljük, javasoljuk, hogy először keressen meg bennünket panaszával, amelyet minden esetben megvizsgálunk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy Társaságunk kezeli az Ön személyes adatait, vagy nem kíván nálunk panaszt tenni, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségei vannak:

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Ön jogosult arra, hogy amennyiben álláspontja szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1363 Budapest, Pf.: 9.
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Tel.: 06 1/391-1400
Fax: 06 1/391-1410

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el. 

A kapcsolatfelvétellel összefüggő egyedi adatkezelési tájékoztató

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?

Az érintett személyes adatainak kezelésének célja, hogy amennyiben a smartlex.hu weboldalon megjelölt kapcsolatfelvételi csatornák (központi e-mailcím, telefonszám, stb.) valamelyikén az érintett kapcsolatba lép velünk és ennek során általános jellegű kérdéseket tesz fel, úgy azt az e feladattal megbízott munkatársaink megválaszolhassák.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

A kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelése során személyes adatként az érintett neve, az érintett e-mailkliense által megjelenített név, az elérhetőségre vonatkozó adatok (pl. e-mailcím vagy telefonszám), az üzenet tárgya és tartalma (amennyiben személyes adatot tartalmaz) kerülhet kezelésre.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz?

A kezelt személyes adatokhoz címzettként társaságunk azon dolgozói férnek hozzá, akik a kapcsolatfelvétellel és a megkeresések megválaszolásával járó feladatokat munkakörük alapján kötelesek ellátni, továbbá az elektronikusan (e-mail) érkező megkeresés esetén a tárhelyszolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozó.

Meddig tart a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a megkeresés megválaszolásáig tart.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A jelen adatkezelési művelet során az Adatkezelő az elektronikus levélben történő kapcsolatfelvétellel összefüggésben adatfeldolgozó (tárhelyszolgáltató) közreműködését veszi igénybe.

Az adatfeldolgozó adatai:

Az adatfeldolgozó megnevezése, alapvető adatai:

Magyar Hosting Kft. ( H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; képviseli: Adolf Szilveszter Attila; cégjegyzékszám: 01-09-968314)

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Postai levelezési cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Email: info@mhosting.hu
Telefon: +36 1 700 2323
Honlap: www.mhosting.hu

A kapcsolatfelvétellel és általános tájékoztatásnyújtással összefüggő adatfeldolgozási tevékenység során a Társaság az alábbi postai kézbesítő tevékenységet, mint technikai műveletet végző adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe:

Az adatfeldolgozó megnevezése, alapvető adatai:

Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: 01-10-042463)

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Telefonszám: + 36-1-767-8200
E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu
Webcím: http://www.posta.hu

Tájékoztató a sütikről “Cookies”

Oldalunk sütiket (“cookies”) használ a felhasználói élmény javítása céljából. Egyes sütik alkalmazásához szükségünk van az Ön hozzájárulására.

A cookie-k („sütik”) az általános, közérthető meghatározás szerint betűkből és számokból álló kis információcsomagok, amelyeket általában a honlapok a felhasználói böngészőnek küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön az oldal tulajdonosa a látogatókról. 

A cookie-k alapvetően két csoportra oszthatóak:

 1. az első csoportba azok a sütik tartoznak, amelyek esetében nincs szükség hozzájárulás beszerzésére. Ezek az Adatvédelmi Munkacsoport 4/2012. számú véleménye alapján a következőek lehetnek:
  1. olyan sütik, amelyek kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton történő közléstovábbítás, vagy
  1. olyan sütik, amelyre az előfizető vagy a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 2. Minden egyéb cookie futtatásához a látogató előzetes hozzájárulására van szükség.

Oldalunk első meglátogatásakor egy felugró ablakban Ön megadhatja a megfelelő hozzájárulásokat a 2. pont szerinti sütik futtatásához. Amennyiben meggondolja magát, úgy e hozzájárulásokat bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja ezen a linken. A fenti linken részletesebb információkat is kaphat az alkalmazott sütikről.

A sütik a böngészőn keresztül is letilthatóak az alábbi módokon:
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

Tájékoztató a közösségi médiafelületek használatáról

Társaságunk szolgáltatásai népszerűsítése érdekében Facebook-oldalt üzemeltet. A Facebook oldal elérhetősége: https://www.facebook.com/smartlexhu/

A Facebook, mint szolgáltató hatályos szabályzatai alapján Társaságunk, a SMARTLEX Solutions Kft. és a Facebook Ireland Limited együttes adatkezelőnek (közös adatkezelőnek) minősül az oldalelemzések funkció használata tekintetében.

Társaságunk Facebook oldalán keresztül társaságunkat érintő, vagy társaságunk tevékenységével összefüggő híreket oszt meg, ám a fenti funkció használatán túl az oldallal interakcióba lép személyekről (“kommentet elhelyezők”, megosztók, “lájkolók”) adatokat nem gyűjt, nem tárol és semmilyen más módon nem kezel, ide nem értve a felhasználók részéről feltett kérdések lehető legrövidebb időn belül történő megválaszolását.

A kérdések megválaszolása tekintetében az adatkezelés jogalapjának a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontját (az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatainak megválaszolásához), szerződések teljesítésével összefüggő interakció esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontját tekintjük. Ezen adatkezelési tevékenység során érintettnek a kérdező, regisztrált Facebook-felhasználó minősül, az adatkezelés időtartama pedig a kérdés megválaszolásáig tart. A kezelt adatok köre: az érintett Facebookon regisztrált nyilvános neve és profilképe.

A Facebook Ireland Ltd. adatkezelésével összefüggésben az adatkezelés feltételeiről és módjáról közvetlenül az Adatkezelőnél tájékozódhat: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

Tájékoztató a hírlevélküldő szolgáltatás használatáról

Társaságunk alkalmanként hírleveleket publikál. A hírlevelek kiküldésének célja szolgáltatásaink népszerűsítése. A hírlevelek kiküldése és kezelése során az alábbi adatokat kezelhetjük: elérhetőség, név, beosztás (amennyiben ezek nem minősülnek közérdekből nyilvános adatnak). A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A személyes adatokat a hírlevél-szolgáltatásról történő leiratkozás időpontjáig (a hozzájárulás visszavonásáig) kezeljük.
Az adatkezelési tevékenység során a következő adatfeldolgozót vesszük igénybe (adatbázis kezelése, hírlevelek kiküldése): MediaCenter Hungary Kft (székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6; tel.: +36 76 575 023; www.mediacenter.hu).

Eger, 2019. július

SMARTLEX Solutions Kft.

Close Menu